„Dziecięca akademia przyszłości” w PSP w Zaborowie

 

 

Na stronie internetowej Urzędu Województwa Mazowieckiego znajduje się lista 500 placówek, które będą realizować projekt systemowy „Dziecięca akademia przyszłości”, wśród nich jako jedyna z gminy Belsk Duży znalazła się
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie.

Od września 2012 r. uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach edukacyjnych i sportowo-wychowawczych. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, a także bilety wstępu do różnych miejsc kultury. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.