2011/2012

     2012/2013                                                          „Rozwijając umiejętności otwieramy możliwości”

logo

 

 

Dzieci z Akademii Przedszkolaka „Krasnal” w Zaborowie przystępują do projektu „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS w ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX: Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu wzbogacono ofertę edukacyjną przedszkola poprzez dodatkowe zajęcia oraz doposażenie placówki w pomoce edukacyjne i dydaktyczne. Wsparcie otrzymują nie tylko dzieci, ale również nauczyciele i rodzice.

 

g

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

 

Książeczka na zakończenie projektu

20 czerwca 2013 r.

Konferencja podsumowująca projekt "Otwarte Przedszkola"
 w Radomiu